Przemiany ustrojowe dokonujące się w naszym kraju w zakresie nauki, techniki, kultury, stawiają system edukacji w szerszej perspektywie i dyktują nowe spojrzenie na edukację. Coraz częściej zauważa się potrzebę edukacji dzieci najmłodszych. Najnowsze wyniki badań wskazują, jak duży wpływ mają pozytywne doświadczenia we wczesnym dzieciństwie na późniejsze osiągnięcia życiowe osób. Intensywniejsze działania dotyczące wspierania rozwoju małych dzieci wprowadzono w marcu 2011r. w zapisie ustawy „o opiece nad dziećmi do lat 3”, a dokładniej w art.10 ustawy (ppkt.2 i 3), który wprowadza zapis dotyczący opieki edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku. Biorąc pod uwagę założenia ustawy oraz wiedzę, iż małe dziecko ekscytuje się otaczającym światem, wszystko jest dla niego nowe i warte poznania, już od momentu narodzin zaczyna się uczyć i przez pierwsze dwa lata przyswaja najwięcej wiedzy w całym swoim życiu, należy położyć większy nacisk na edukację małych dzieci.


Zadaniem współczesnego żłobka jest tworzenie warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, a w rezultacie rozwinięcie takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w przedszkolu, szkole i całym późniejszy życiu. Uczęszczanie do żłobka ma sprawiać dzieciom radość, a rodzicom dzieci poczucie, że ich pociechy są bezpieczne i mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Żłobek powinien więc spełniać swoje cele i zadania w sposób zapewniający najlepszą jakość wykonywanych usług, pomagać dzieciom w ich indywidualnej drodze rozwoju, zapewnić bezpieczeństwo oraz wspierać rodziców w procesie wychowawczym dzieci.


Uczęszczanie do żłobka stwarza dzieciom możliwość lepszego zaspakajania szybko rosnących potrzeb społecznych, emocjonalnych i poznawczych. Ich doświadczenia edukacyjne zdobyte w żłobku mają duży wpływ na późniejszy przebieg edukacji przedszkolnej, a następnie szkolnej.


Zmiany jakie zaszły w postrzeganiu dziecka i rodzica w żłobku, dotyczą nowego spojrzenia na rolę rodzica w placówce, na znaczenie współpracy z nim, współodpowiedzialności za miejsce pobytu dziecka, zaangażowanie w życie żłobka. Najczęściej to właśnie rodzic posiada bezcenną wiedzę na temat swojej pociechy, ale również nie rzadko potrzebuje wsparcia specjalistów, wskazówek dotyczących wychowania, zdrowego odżywiania czy bezpieczeństwa dziecka.


Żłobek Miejski w Szydłowcu to dobrze zorganizowana, fachowa i niedroga instytucja, która może pomóc rodzicom w opiece i wychowaniu dziecka. Nasz Żłobek ma odpowiednie warunki lokalowe i odpowiednie wyposażenie. Posiadamy nasłonecznione i kolorowe sale pobytu dzieci. Są one wyposażone w bezpieczne (z atestem), atrakcyjne i dostosowane do wieku zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzyjające radosnej i twórczej zabawie.


Działalność Żłobka obejmuje swoim zakresem działania pielęgnacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Usługi w naszym Żłobku świadczone są przez wykwalifikowany i doświadczony personel. Nad utrzymaniem idealnej czystości czuwa personel pomocniczy. Przygotowaniem smacznych, domowych posiłków zajmuje się rekomendowana firma cateringowa. Naszym celem jest zapewnienie dziecku domowej atmosfery, w której będzie ono mogło prawidłowo się rozwijać oraz czerpać radość z poznawania świata.


Codzienne zajęcia wychowawczo-edukacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz doskonalą samodzielność. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych podejmujemy współpracę z rodzicami dziecka. Swoją działalnością chcemy zapewnić dzieciom warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wspierać działania rodziny.


Podstawą działania Żłobka Miejskiego w Szydłowcu jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, statut (nadany przez Radę Miejską w Szydłowcu na mocy Uchwały Nr 82/XIV/15 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu) oraz regulamin organizacyjny. Żłobek jest jednostką organizacyjną Gminy Szydłowiec, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej. Żłobek funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Udziela świadczenia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00.


Do Żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do trzech lat. Przyjęć i kwalifikacji dzieci dokonuje Dyrektor na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec (w przypadku wolnych miejsc dzieci zamieszkałe na terenie Powiatu Szydłowieckiego). Żłobek posiada 23 miejsca.